Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 roku

2015-11-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z OZE oraz ochrony przed hałasem

2015-11-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2015-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych..."

2015-11-23

W dniu 19.11.2015r. decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wybrano do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, zgłoszony w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej

Fundusz na ratunek rodzinom pszczelim!

2015-11-20

Z uwagi na narastający problem wymierania pszczół, którym zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z ratowaniem pszczół oraz ich ochroną.

więcej

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował środki na usuwanie barszczu Sosnowskiego

2015-11-18

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 17.11.2015 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego

więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Łowyniu otrzyma nowy samochód ratowniczo - gaśniczy

2015-11-16

W dniu 12 listopada 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łowyń” z Gminą Międzychód. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

WFOŚiGW w Poznaniu wesprze wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2015-11-09

W dniu 28 października 2015 r. w Poznaniu zawarte zostało porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie powierzenia zadań PO IiŚ 2014-2020 w ramach realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

więcej

Gmina Rychwał blisko natury

2015-11-04

Gmina Rychwał realizuje zadanie „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”, na które pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dotacja w wysokości 34300 zł) oraz ze Starostwa Powiatowego w Koninie (dotacja w wysokości 2000 zł).

więcej

Doradcy energetyczni na targach Pol-Eco-System

2015-11-02

Wytyczne w zakresie ochrony Środowiska stawiane nam przez Unię Europejską, zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne, wymagają ciągłego rozwoju oraz doskonalenia. Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się w dniach 27-30.10.2015r., stanowiły przegląd eko-technologii, a także były miejscem spotkań specjalistów z tej branży.

więcej

Starsze wpisy