PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki etap II – dokumentacja projektowa"

2014-08-19

Dnia 18 sierpnia 2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbyło się przekazanie warunkowego Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ, na realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki etap II – dokumentacja projektowa”, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach. Potwierdzenie, z rąk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanny Grunt, odebrał Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach Pan Rafał Zimny.

więcej

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO na lata 2007-2013 Priorytet III Środowisko Przyrodnicze - Działanie 3.6

2014-08-18

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

2014-08-18

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 17/III/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

więcej

Przekazanie warunkowego Potwierdzenia dofinansowania projektu Gminie Rawicz

2014-08-18

Dnia 18 sierpnia 2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbyło się przekazanie warunkowego Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ, na realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”, którego Beneficjentem jest Gmina Rawicz. Potwierdzenie, z rąk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanny Grunt, odebrał Burmistrz Gminy Rawicz Pan Tadeusz Pawłowski.

więcej

Program KAWKA – zakończenie oceny merytorycznej wniosków

2014-08-14

W dniu 08.08.2014 r. została zakończona ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza w ramach Programu KAWKA.

więcej

Środki na specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla wielkopolskich strażaków.

2014-08-14

W dniu 13 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego”. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ponad 3 mln zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zobowiązał się przeznaczyć 1,5 mln zł.

więcej

Przekazanie warunkowego Potwierdzenia dofinansowania projektu Gminie Kłodawa.

2014-08-14

Dnia 14 sierpnia 2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbyło się przekazanie warunkowego Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ, na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa – przygotowanie dokumentacji”, którego Beneficjentem jest Gmina Kłodawa. Potwierdzenie, z rąk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanny Grunt, odebrał Burmistrz Gminy Kłodawa Pan Robert Olejniczak oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Monika Michalak.

więcej

Starsze wpisy