# # # # A A A

Edukacja ekologiczna – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

08.04.2019

W dniu 02 kwietnia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.
Złożone zostały 274 wnioski, w tym 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

W wyniku przeprowadzonej oceny 39 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je
z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 235 wniosków, kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne