# # # # A A A

Gminny Energetyk – pierwsze szkolenia za nami

01.12.2018

W dniach 29 – 30 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyły się pierwsze szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Organizowane są one na terenie całej Polski, w tym Wielkopolski w ramach projektu Doradztwa Energetycznego. Szkolenia przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli tzw. Energetyka Gminnego czyli osoby, która będzie skupiała całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie samorządu. Inicjatywa ta jest bardzo potrzebna, ponieważ współczesnych problemów energetycznych nie da się rozwiązać bez udziału gmin oraz realizowanych przez nie działań na rzecz ochrony klimatu. Jednostki samorządu terytorialnego muszą podjąć wyzwanie i wdrażać efektywne gospodarowanie energią.

W Wielkopolsce zainteresowanie szkoleniami ze strony samorządów jest ogromne. Satysfakcjonujący jest fakt, że pracownicy gmin dostrzegają wagę problematyki energetycznej oraz kluczową rolę gmin w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Na terenie województwa wielkopolskiego działania szkoleniowe odbywają się w 5 miastach (Poznań, Leszno, Piła, Kalisz i Konin); w ramach 3 bloków tematycznych i organizowane są w trakcie trzech dwudniowych zjazdów dla każdego z subregionów.

Za organizacyjną i merytoryczną stronę szkoleń na obszarze województwa wielkopolskiego odpowiada Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu.

Najważniejsze cele związane z przygotowaniem potencjalnych energetyków gminnych to zaktywizowanie gmin do racjonalnej gospodarki energią w ramach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz do współpracy i wymiany informacji, a także dobrych praktyk nt. rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w tym obszarze. Istotne jest także wspomaganie władz gminy w odpowiedzialnym kształtowaniu lokalnej polityki energetycznej oraz w podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej z zakresu EE i OZE. Kluczowym efektem szkoleń ma być przygotowanie pracowników administracji samorządowej, do pełnienia funkcji energetyków w gminach.

We wstępnej fazie realizacji szkoleń, kandydaci na energetyków zapoznają się  z zagadnieniami dotyczącymi obowiązków i działań gmin wynikających z przepisów prawa w obszarach takich jak m.in.: programy ochrony powietrza, planowanie energetyczne, opracowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych dotyczących spraw energetycznych, zielone zamówienia publiczne czy działalność klastrów energii.

W kolejnych etapach pracownicy samorządów będą zdobywać wiedzę nt. aspektów technicznych dotyczących kwestii efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz transportu, a także finansowania i realizacji inwestycji energetycznych.

Szkolenia na terenie Wielkopolski potrwają do marca 2019 r. i zakończą się specjalnym egzaminem, który wyłoni osoby posiadające kompetencje odpowiednie do pełnienia funkcji Energetyków Gminnych. Korzyści z tego tytułu dla społeczności lokalnych są nie do przecenienia