# # # # A A A

Kalendarz ekologiczny

12 maja

Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych

Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 r. Oficjalnie obchody odbywają się w drugą sobotę maja. W roku 2018 wypadają 12 maja.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska. Jest to umowa międzynarodowa (ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.), zwracająca uwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywają gatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennych wędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań.


 

15 maja

Święto Polskiej Niezapominajki

W Polsce występuje 15 gatunków niezapominajek, m.in. alpejska, leśna, błotna i piaskowa. Kwiat ten jest symbolem pamięci i skrywanej miłości. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Akcję zapoczątkował w 2002 redaktor radiowej Jedynki, prowadzący „Ekoradio”, Andrzej Zalewski , trochę na przekór Walentynkom. Miesiąc maj został wybrany m.in. i dlatego, że w tym miesiącu przyroda jest najpiękniejsza, wszystko najintensywniej się rozwija. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.


 

22 maja

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez ONZ  w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej.  Została ona sporządzona w 1992 r. podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Jej stronami jest 193 państw świata. Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku.


 

24 maja

Europejski Dzień Parków Narodowych

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r. Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 % kontynentu. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r.


 

31 maja

Światowy Dzień bez Papierosa

Światowy Dzień bez Papierosa został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 r., aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i zachęcać ich do wizyt u lekarzy specjalistów.  Z powodu chorób odtytoniowych co roku na świecie umiera 6 mln osób. Eksperci z WHO przewidują, że ich liczba wzrośnie do 8 mln już w 2030 r. W Polsce na nowotwory głowy i szyi – związane z paleniem tytoniu – zapada 11 tysięcy osób rocznie.


1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków obchodzony  1 kwietnia, ustanowiony został  w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r. Koordynatorem obchodów  jest  BirdLife International – ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest OTOP.  Polska przystąpiła do konwencji w 1932r.

Eksperci zaznaczają, że ochrona gatunków wymaga dużej  troski o ich siedliska, bez których ptaki nie będą miały gdzie zakładać gniazd, szukać pożywienia czy bezpiecznych kryjówek przed drapieżnikami.


 

1-7 kwietnia

Tydzień Czystości Wód

Aż 20 % zasobów wodnych Ziemi jest zużywane przez przemysł i wielkie przedsiębiorstwa, a ponad połowa z nich zmienia się w ścieki. Zanieczyszczenia wody są jednymi z bardziej powszechnych zagrożeń. W rezultacie, zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Od 1 do 7 kwietnia br. obchodzimy Tydzień Czystości Wód, którego  celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód. W ciągu tych kilku dni organizowane są różnego rodzaju akcje, spotkania, konkursy, które mają zachęcić do dbania o jakość wody.


 

5 kwietnia

Dzień Leśnika i Drzewiarza

Dzień Leśnika to święto obchodzone w Polsce kilka razy w roku: 5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą niedzielę czerwca oraz 4 października (Światowy Dzień Leśnika). Najczęściej łączone jest  z obchodami drzewiarzy. Podczas Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To świetna okazja nie tylko do zabawy, ale także do refleksji na temat znaczenia lasów w naszym życiu i docenienia zawodów, zajmujących się ochroną drzew.

 


 

7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia

Zanieczyszczone środowisko ma ogromny wpływ, niestety ten negatywny, na nasze zdrowie. Przyczyną 7% nowotworów złośliwych jest skażenie środowiska,  spowodowane między innymi przez spaliny samochodowe.

Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale także wizja i cel przyświecający od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia.


 

18 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

Najważniejszym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i Zamościu oraz Kopalnia soli „Wieliczka”.


 

22 kwietnia

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych.

W styczniu 1970 r. propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje  Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Zainteresowanie  problemami środowiska przez lata tak wzrosło, że w 1990 r. zorganizowano światowy Dzień Ziemi. Wzięło w nim udział 200 milionów ludzi ze 141 krajów. Dwa lata później, z inicjatywy ONZ,  zorganizowano w Rio de Janeiro tzw. Szczyt Ziemi.

W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.


24 kwietnia

Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych  to święto obchodzone 24 kwietnia, uznane przez ONZ jako dzień upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych. Ma skłonić do refleksji nad bólem i cierpieniem zadawanym stworzeniom poddanym  wiwisekcji, czyli badaniom na żywych zwierzętach. Dzień ten ustalony został w 1979 roku przez brytyjskie National Anti-Vivisection Society – najstarszą na świecie organizację walczącą z przeprowadzaniem testów na zwierzętach.

 


 

25 kwietnia

Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), to  święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących  w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości dotyczącej tego szkodliwego zjawiska. Po raz pierwszy było obchodzone w roku 1995, a w Polsce zapoczątkowało je Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000. Początkowo jego data była ruchoma i przypadało ono zazwyczaj w ostatnią środę kwietnia aż do roku 2006, kiedy to ustalono ją na 25 kwietnia.

 


3 marca

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody, zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).  Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

 


 

14 marca

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam – to dzień, podczas którego w wielu miejscach na ziemi organizacje ekologiczne i społeczne informują obywateli o negatywnych skutkach budowy wielkich tam.

 


 

17 marca

Światowy Dzień Morza

Światowy Dzień Morza  został wprowadzony by zachęcić ludzi do zainteresowania się szeroko pojętą tematyką morską, od transportu po ochronę środowiska.  Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską, wyspecjalizowaną agendę Narodów Zjednoczonych. Należy do niej obecnie 170 państw. W ramach ochrony środowiska morskiego, organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego, żeby przeciwdziałać generowanym przez niego zanieczyszczeniom.

 


 

21 marca

Światowy Dzień Lasu

Międzynarodowy Dzień Lasu to święto  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Jego celem jest  uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów).

 


 

21 marca

Dzień Wierzby

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Niestety, wskutek działalności człowieka, ich liczba maleje, a wraz z ich zanikiem  poważnie ograniczona zostaje różnorodność polskiej fauny. W celu zachowania tak charakterystycznego dla Polski wierzbowego krajobrazu w 1996 roku rozpoczęto Akcję Sadzenia Wierzby, która do dziś organizowana jest właśnie 21 marca.

 


 

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

 


 

22 marca

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca kraje nadbałtyckie obchodzą, ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.  Jest to okazja do lepszego zwrócenia uwagi na znaczenie transportu morskiego i bezpieczeństwa na morzu, na ochronę środowiska i na problemy samych ludzi morza.

 


 

22 marca

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 


 

23 marca

Światowy Dzień Meteorologii

Światowy Dzień Meteorologii upamiętnia  wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej powstałej w 1873 roku. Celem WMO jest zapewnienie każdemu państwu (narodowi), niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót