# # # # A A A

Kalendarz ekologiczny – marzec

3 marca

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody, zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).  Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

 


 

14 marca

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam – to dzień, podczas którego w wielu miejscach na ziemi organizacje ekologiczne i społeczne informują obywateli o negatywnych skutkach budowy wielkich tam.

 


 

17 marca

Światowy Dzień Morza

Światowy Dzień Morza  został wprowadzony by zachęcić ludzi do zainteresowania się szeroko pojętą tematyką morską, od transportu po ochronę środowiska.  Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską, wyspecjalizowaną agendę Narodów Zjednoczonych. Należy do niej obecnie 170 państw. W ramach ochrony środowiska morskiego, organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego, żeby przeciwdziałać generowanym przez niego zanieczyszczeniom.

 


 

21 marca

Światowy Dzień Lasu

 

Międzynarodowy Dzień Lasu to święto  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Jego celem jest  uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów).

 


 

21 marca

Dzień Wierzby

 

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Niestety, wskutek działalności człowieka, ich liczba maleje, a wraz z ich zanikiem  poważnie ograniczona zostaje różnorodność polskiej fauny. W celu zachowania tak charakterystycznego dla Polski wierzbowego krajobrazu w 1996 roku rozpoczęto Akcję Sadzenia Wierzby, która do dziś organizowana jest właśnie 21 marca.

 


 

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

 


 

22 marca

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca kraje nadbałtyckie obchodzą, ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.  Jest to okazja do lepszego zwrócenia uwagi na znaczenie transportu morskiego i bezpieczeństwa na morzu, na ochronę środowiska i na problemy samych ludzi morza.

 


 

22 marca

Światowy Dzień Wody

 

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 


 

23 marca

Światowy Dzień Meteorologii

 

Światowy Dzień Meteorologii upamiętnia  wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej powstałej w 1873 roku. Celem WMO jest zapewnienie każdemu państwu (narodowi), niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót