# # # # A A A

Leśna polana edukacyjna w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

07.12.2017

Ogród Dendrologiczny, to park znajdujący się pod opieką dendrologów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Usytuowany na malowniczym terenie w dzielnicy Golęcin, z dala od centrum miasta. Rośnie tam wiele interesujących gatunków drzew i krzewów.  Jest to kolejna duża oaza zieleni i swoista enklawa roślinności o charakterze leśnym w aglomeracji Poznania. Ogród Dendrologiczny urzeka naturalnością.

Leśna polana edukacyjna zlokalizowana jest w centrum Ogrodu, w otoczeniu sosnowego lasu. Drewniane wiaty wyposażone w tablice i stoły edukacyjne  pozwalają na przeprowadzanie plenerowych zajęć dla dzieci i młodzieży nawet przy niekorzystnych  warunkach atmosferycznych.  Polana służy podwyższeniu stanu świadomości ekologicznej, rozbudzeniu motywacji do działań proekologicznych oraz szacunku do naszego dziedzictwa przyrodniczego. W przyszłości planowane jest jej dalsze rozbudowywanie.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 56 900,00 zł. WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował  projekt kwotą 40 000,00zł.

Polanę wyposażono w:

  • 2 leśne wiaty edukacyjne, a każda z nich wyposażona w  3 ławostoły z planszami edukacyjnymi.  W pierwszej z wiat prezentowane są drzewa, ptaki i motyle  Ogrodu Dendrologicznego.  W drugiej natomiast gry dla dzieci o tematyce: zasady zachowania w lesie, bądź eko, segregacja odpadów.
    Wiaty pomieszczą  grupę 36 osób co pozwoli na przeprowadzenie plenerowych, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, zajęć  szkolnych lub przedszkolnych. W oparciu o plansze można przeprowadzać zajęcia uczące obserwacji przyrody, różnorodności świata roślin i zwierząt, w szczególności  cech pozwalających odróżniać gatunki.
  • 4 zadaszone tablice edukacyjne o wymiarach 1,0 m x 1,3 m – z informacjami na temat: Wielkopolskich Ogrodów Botanicznych,  ekosystemu leśnego, drzew i krzewów chronionych, drzew i krzewów inwazyjnych.
    Tablice te znajdują się wewnątrz wiat edukacyjnych.
  • 1 zadaszoną tablicę edukacyjną o wymiarach 1,0 m x 1,3 m uczącą zasad prawidłowego kompostowania odpadów i korzyści wynikających z tego procesu
  • 4 kosze do segregacji odpadów zaopatrzone w informacje o zasadach prawidłowej segregacji odpadów.