# # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

03.12.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w   roku 2019.

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  07. 01. 2019 r. do godz. 15:00

 

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:  

http://generator.wfosgw.poznan.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do: