# # # # A A A

Nadwyżki dochodów gmin i powiatów

10.07.2018
Nadwyżki dochodów gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g / OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2017.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca z 2017 r. odpowiednio:

– dla gminy – 11,30 zł,

– dla powiatu – 3,68 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2018 poz. 545).

Nadwyżka dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych winna zostać przekazana do 16 sierpnia 2018 r. na rachunek WFOŚiGW w Poznaniu nr 82 1130 1088 0001 3040 5320 0001, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań.

Załączniki dostępne są na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/informacje-finansowe/