# # # # A A A

Nadwyżki dochodów powiatów i gmin

04.07.2019
Nadwyżki dochodów powiatów i gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g / OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2018.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca w 2018 r. odpowiednio:

– dla gminy – 11,00 zł,

– dla powiatu – 3,53 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2019 poz. 593, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000593/O/M20190593.pdf).

Nadwyżka dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych winna zostać przekazana do 16 sierpnia 2019 r. na rachunek WFOŚiGW w Poznaniu nr 82 1130 1088 0001 3040 5320 0001, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań.