# # # # A A A

Informacje finansowe

Konta bankowe

Rachunek podstawowy:
BGK Oddział w Poznaniu
82 1130 1088 0001 3040 5320 0001

 

 

Nadwyżki dochodów powiatów i gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje o obowiązku dostarczenia  do tut. Funduszu w terminie do dnia 16 sierpnia  2017r.  sprawozdania  dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2016.

UWAGA:

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu  przypadającą na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2016 roku, która wynosi:

1)     dla gmin – 14,13 zł

2)     dla powiatów – 4,09 zł

(Monitor Polski z 2017r. poz. 642)

 

 

Sprawozdania o ilości odpadów zebranych przez gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że począwszy od 2015 roku gminy (związki gmin) nie są zobowiązane do składania informacji o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu.

Podstawa prawna: art. 68 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz.888) uchylający art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

 

 

Powrót