# # # # A A A

Struktura organizacyjna

Status i forma prawna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada osobowość prawną z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, i 1089):

do dnia 31.12.2009 r. był wojewódzkim funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
od dnia 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
Udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.

 

Powrót