# # # # A A A

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

06.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności
i świadczeniami ekosystemowymi na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej oceny 3 wnioski uzyskały wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania.

Kryteria oceny formalnej spełniło 56 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne