# # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

16.01.2019 r.

Nabór wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2019.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  08.03.2019 r. do godz. 15:00

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją wypełniania Wniosku”.

Powrót