# # # # A A A

Nabór wniosków w ramach programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”

03.02.2017 r.

Aktualizacja Regulaminu

W związku z licznymi zapytaniami ze strony jednostek samorządu terytorialnego, odnośnie możliwości modernizacji oświetlenia stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego, uprzejmie informujemy, że o pomoc finansową mogą ubiegać się te jednostki które posiadają tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetleniową.

Poprzez tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetleniową należy rozumieć prawo używania infrastruktury oświetleniowej w zakresie umożliwiającym realizację modernizacji oświetlenia, w tym na podstawie umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Umowa taka powinna zawierać co najmniej takie elementy jak:

  1. oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego, że jest właścicielem majątku oświetleniowego – urządzeń oświetleniowych służących do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy;
  2. oświadczenie o oddaniu i przyjęciu do używania majątku oświetleniowego w celu wykorzystania do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy;
  3. zobowiązanie gminy do dokonania inwestycji i nakładów na majątek oświetleniowy poprzez prace modernizacyjne mieszczące się w zakresie określonym w Regulaminie naboru wniosków;
  4. zgoda przedsiębiorstwa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych określonych w pkt 3;
  5. określenie wysokości czynszu najmu;
  6. określenie czasu trwania umowy – tj. okres spłaty pożyczki, jednak nie mniej niż 10 lat.

 

Kopia zawartej umowy musi stanowić załącznik do wniosku składanego w ramach Programu priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”.

 

Jednocześnie informujemy, że aktualizacji uległ Załącznik nr 2 do regulaminu naboru oraz wprowadzono dodatkowo wzór Oświadczenia  o dysponowaniu infrastrukturą oświetleniową.


05.01.2017 r.

Informacja o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

„LED – Oświetlenie Energooszczędne”

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017
  • Programem Priorytetowym „LED – Oświetlenie Energooszczędne”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować do:
• Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
• Barbara Baryluk, tel. 61 845-62-76, barbara.baryluk@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków:    GENERATOR WNIOSKÓW

 

Powrót