# # # # A A A

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

INFORMACJA

  o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór  wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań w terminie od 19 czerwca 2018 r. w trybie ciągłym  lub do wyczerpania alokacji środków w roku 2018.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 595 000,00 zł, w tym:
NFOŚiGW- 1 295 000,00 zł
WFOŚiGW- 1 300 000,00 zł.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

 

 

 

 

Powrót