# # # # A A A

Nabór wniosków w trybie ciągłym

09.10.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 3 października 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 wniosków złożonych do 24.09.2019 r.

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania


01.10.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 27 września 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych do 24.09.2019 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił 1 złożony wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

 

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym.

Beneficjenci:

1)     beneficjenci programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, którzy posiadają osobowość prawną,

2)     jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

3)     podmioty posiadające osobowość prawną

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Wysokość dofinansowania:

Do 100% Kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w trybie naboru ciągłego.

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków . Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku”.

Powrót