# # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

w zakresie Edukacji Ekologicznej

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

w   roku 2019. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  06. 03. 2019 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Powrót