# # # # A A A

Ochrona Pszczół 2019

04.12.2018 r.

Informacja w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuję , że w Monitorze Polskim 19.11.2018r. zostało opublikowane „Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” o wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis  w rolnictwie, który wynosi 225 700 000,00 euro i w  dniu 7 listopada został wykorzystany w wysokości 225 700 000,00 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej Polsce dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej. Wprowadzanie nowych decyzji i zatwierdzanie sprawozdań zawierających decyzje z rozporządzenia 1408/2013 jest obecnie wstrzymane.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dla przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ogłoszonego Naboru na ochronę i odbudowę populacji pszczół możliwe będzie tylko po zwiększeniu puli środków przeznaczonych na pomoc de minimis w rolnictwie na 2019 rok.

 


13.11.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz
ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2019.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  10. 12. 2018 r. do godz. 15:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Powrót