# # # # A A A

Przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2018

06.12.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz
z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  19.01. 2018 r. do godz. 14:00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

 

Powrót