# # # # A A A

Ochrona i kształtowanie przyrody 2018

13.02.2018 r.

Kryteria selekcji

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Naboru Wniosków na Przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w 2018 roku, publikujemy kryteria selekcji  zatwierdzone Uchwałą Zarządu, na podstawie których Zarząd zaplanuje wielkość i formę pomocy finansowej.

Kryteria selekcji


19.01.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia        27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody
dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 14:00

 

Nabór wniosków adresowany jest do:
·         jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
·         podmiotów posiadających osobowość prawną,
·         jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
·         osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru ,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisem w §7 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) „ Materiał roślinny musi odpowiadać aktualnie obowiązującym Polskim Normom”, przy dokonywaniu zakupów materiału sadzeniowego należy zwrócić uwagę czy odpowiada on poniższym normom:

10.1.1. PN-R-67022-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
10.1.2. PN-R-67023-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
10.1.4. PN-R-67020:1987 Materiał szkółkarski – Krzewy róż
PN-83/R-67011 – Materiał szkółkarski. Drzewka owocowe – jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele – z wyłączeniem części dotyczącej etykietowania opakowań jednostkowych drzewek owocowych.
PN-91/R-67012 – Materiał szkółkarski. Zrazy i sadzonki roślin sadowniczych.

Fundusz dopuszcza przy zakupach materiału sadzeniowego możliwość rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust.4 PZP

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
• Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
• Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót