# # # # A A A

Wniosek o udzielenie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej

Nabór skierowany do Beneficjentów, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektów proekologicznych ze środków unijnych i potrzebują wsparcia przy realizacji tych projektów, na pokrycie wkładu UE, tj. w zachowaniu płynności finansowej.

Składanie wniosków odbywa się zgodnie z „Regulaminem naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018″.

Regulamin naboru znajduje się tutaj.

Powrót