# # # # A A A

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

WFOŚiGW w Poznaniu zakończył nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017”

 

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017”, wnioski były przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

Budżet Programu z uwzględnieniem 20% rezerwy został wyczerpany w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00. Wówczas też zakończono nabór wniosków.

W terminie naboru w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017” w WFOŚiGW w Poznaniu zostały złożone 344 wnioski.

Wnioski te będą obecnie podlegały weryfikacji pod katem zawartości kompletu wypełnionych załączników, ponieważ tylko wnioski, które zawierają komplet wypełnionych załączników będą podlegały ocenie.

Informacje o wnioskach podlegających ocenie zostaną zamieszczone na stronie www.wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 29 grudnia br.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

    ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego       

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

 

Wnioski należy składać w Biurze Funduszu w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się od dnia ogłoszenia naboru, do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

Wnioski dostarczone do Funduszu po zakończeniu naboru nie będą podlegały ocenie.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Programem Priorytetowym „PIECYK – 2017”,
  • Regulaminem naboru w ramach Programu Priorytetowego,
  • Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami.

 

Najczęściej zadawane pytania – PIECYK 2017

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Program Priorytetowy Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 – Oświadczenia – PIECYK

Załącznik nr 3 – Zgoda Współwłaściciela – PIECYK

Załącznik nr 4 – Efekt rzeczowy i ekologiczny – PIECYK

Załącznik nr 5 – Preliminarz kosztów – PIECYK

Załącznik nr 6 – Kwalifikowalność podatku VAT – PIECYK

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_oświadczenie – PIECYK

Załącznik nr 7 – Pomoc de minimis_formularz – PIECYK

Załącznik nr 8a-Upoważnienie do weryfikacji danych w BIG – PIECYK

Załącznik nr 8b-Zaświadczenie o zatrudnieniu – PIECYK

Załącznik nr 8c-Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – PIECYK

Załącznik nr 8d-Uproszczony rachunek dla ryczałtu i karty podatkowej – PIECYK

Załącznik nr 8e – Informacja dodatkowa dla rolników – PIECYK

Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PIECYK

Powrót