# # # # A A A

”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – zmiany

02.07.2019
”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – zmiany

WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że od dnia 12.06.2019 r. zmianie ulega Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Beneficjentami końcowymi programu, zgodnie z wprowadzoną zmianą,  są gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwaniawyrobwzawierajcychazbest/programpriorytetowy/

W związku z powyższym WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż dokona przedmiotowych zmian w Regulaminie naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Nowy regulamin zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Poznaniu po 15.07.2019 r.