Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Informacje


Wnioskodawca
  1. Beneficjentem Programu jest gmina;
  2. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie;
  3. Beneficjentem końcowym Programu są wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy oraz spełniające warunki określone w Programie.
Terminy naboru

Wnioski w ramach aktualnego naboru będą przyjmowane od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie gminy w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

Zakres finansowania

1. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (osoba fizyczna) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
• zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:
• modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

2. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (wspólnota mieszkaniowa):
a) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane:
• demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
• dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
b) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
• dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Forma dofinansowania

Dotacja dla gmin ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Poznaniu przez NFOŚiGW.

Warunki finansowe

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

  1. dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych,

  1. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (dla przedsięwzięć obejmujących wymianę źródła/źródeł ciepła),
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł (dla przedsięwzięć nie obejmujących wymiany źródła/źródeł ciepła).
Przygotowanie wniosku

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Daria Mroskowiak, tel. 61 845 62 33, dmroskowiak@wfosgw.poznan.pl

Barbara Jakszta, tel. 61 845 62 73, bjakszta@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkaniepdf0.44 MBPobierz
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”pdf0.19 MBPobierz
Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”pdf0.23 MBPobierz
Regulamin naboru wnioskówpdf0.23 MBPobierz
Wniosek dla gmin - wzórpdf0.23 MBPobierz
Instrukcja wypełniania Wnioskupdf0.46 MBPobierz
Metodyka szacowania efektu ekologicznegopdf0.19 MBPobierz
Lista Gminpdf0.20 MBPobierz
Harmonogram Realizacji Przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz

Wzór umowypdf0.28 MBPobierz
Zał. 2 Wytyczne dla Gminypdf0.20 MBPobierz
Zał. 3 Harmonogram relizacji przedsiewzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Zał. 4 Wniosek o płatność dla gmin - wzórpdf0.35 MBPobierz
Klauzule informacyjnepdf0.23 MBPobierz

Wniosek o płatność dla gmin - wzórpdf0.35 MBPobierz
Instrukcja wypełniania Wnioskupdf0.41 MBPobierz
Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięciapdf0.18 MBPobierz
Wzór informacji pokontrolnejpdf0.23 MBPobierz
Wzór protokołu z kontrolipdf0.27 MBPobierz
Dokument podsumowującego audyt energetycznyxlsx0.08 MBPobierz