# # # # A A A

Zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

24.04.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w terminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017” do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęło 277 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki 17 330 812,21 zł, trzy wnioski zostały złożone po terminie naboru, jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z § 8, ust. 5 Regulaminu naboru, wnioski złożone w terminie naboru, dla których nie wystarcza środków finansowych w ramach Programu, będą oceniane jedynie w przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu.

Zgodnie z § 9 ust. 6, wnioski nie zawierające kompletu wypełnionych załączników, wymaganych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, nie podlegają ocenie, zostają odrzucone bez możliwości poprawy.

Od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru, Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wniosków podlegających ocenie, wniosków niepodlegających ocenie, ze względu na brak środków w ramach Programu oraz wniosków odrzuconych, ze względu na brak kompletu załączników.

W związku z ochroną danych osobowych, zestawienie zawiera numery wniosków, o których Wnioskodawcy byli informowani drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wnioskach.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wiadomości o nadaniu numeru wniosku, proszeni są o kontakt telefoniczny:

61 8 456 284

61 8 456 265

61 8 456 211