# # # # A A A

Zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017”

13.12.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w terminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK-2017” do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 344 wnioski, na łączną wnioskowaną kwotę pożyczki 6.016.600,16 zł. Dwa wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców, sześć wniosków zostało złożonych po terminie naboru.

Wnioski „w ocenie” są obecnie oceniane, zgodnie z § 10 Regulaminu naboru.

Zgodnie z § 8, ust. 6 Regulaminu naboru, wnioski rezerwowe, dla których nie wystarcza środków finansowych w ramach Programu, będą oceniane jedynie w przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu.

Zgodnie z § 9 ust. 6, wnioski niezawierające kompletu wypełnionych załączników, wymaganych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, nie podlegają ocenie, zostają odrzucone bez możliwości poprawy.

Od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu naboru, Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wniosków podlegających ocenie, wniosków rezerwowych oraz wniosków niepodlegających ocenie, odrzuconych ze względu na brak kompletu załączników.

W związku z ochroną danych osobowych, zestawienie zawiera numery wniosków, o których Wnioskodawcy byli informowani drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wnioskach.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wiadomości o nadaniu numeru wniosku, proszeni są o kontakt telefoniczny:

61 8 456 284

61 8 456 249

61 8 456 211