# # # # # # A A A

Nabór  wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

28.04.2021
Strażacy przy pracy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”

ogłasza nabór  wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)


dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w  roku 2021.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

 

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

od dnia 28.04.2021 r. do dnia  21.05.2021 r. do godz. 15:00

Wnioski podlegające ocenie, wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2021.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się  TUTAJ