Dofinansowanie dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów

Ścieżka na terenie Ośrodka "Zwierzyniec"

Dodano: 30 listopada, 2023 | Autor: Justyna Zwolińska

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów poprzez rewitalizację terenów zielonych-etap I” w parku Zwierzyniec powstaje plac do interaktywnej edukacji wyposażony w tablice edukacyjne, ekspozycję „owoców leśnych”, infrastrukturę edukacyjno-dydaktyczną . ławki i stół oraz system oznaczania roślin. Pomoce dydaktyczne pozwolą realizować zajęcia na temat ochrony bioróżnorodności i licznych świadczeń ekosystemowych jakie spełniają ekosystemy leśne.

Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej ”Zwierzyniec” to jeden z największych tego typu ośrodków w północnej części Wielkopolski. Ośrodek współpracuje z kilkunastoma placówkami oświatowymi oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Bezpośrednie sąsiedztwo miasta powiatowego sprawia, że ścieżki edukacyjne należące do ośrodka cieszą się dużą popularnością, co tworzy doskonałą okazję do kształtowania właściwych postaw u odbiorców treści znajdujących się na ścieżkach.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania zajęciami prowadzonymi na powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej. Aby działania kształtujące właściwe postawy wobec środowiska dotarły do szerokiego grona odbiorców, należy stosować odpowiednie pomoce dydaktyczne. Realizacja przedsięwzięcia „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów poprzez rewitalizację terenów zielonych z kolekcją drzew i krzewów o funkcji dydaktycznej i ozdobnej – etap I” poprzez utworzenie placu do interaktywnej edukacji ekologicznej wyposażonego w tablice edukacyjne, infrastrukturę edukacyjno-dydaktyczną . ławki i system oznaczenia roślin i informacji o nich oraz ekspozycja ”owoców leśnych” wpływa pozytywnie na wzrost zainteresowania rodzimymi gatunkami flory Polski. Pomoce dydaktyczne pozwolą realizować zajęcia na temat ochrony bioróżnorodności i licznych świadczeń ekosystemowych jakie spełniają ekosystemy leśne. Ekologiczne materiały zastosowane do produkcji pomocy dydaktycznych oraz treści na nich umieszczone spowodują wzrost zainteresowania przyrodą, zwiększenie przekonania o konieczności jej czynnej ochrony, rozbudzą świadomość ekologiczną i zwiększą zainteresowanie otaczającym nas środowiskiem. W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku będą realizowane tematy dotyczące efektywności energetycznej, w tym budownictwa drewnianego jako doskonałego przykładu wykorzystania surowca w pełni odnawialnego jakim jest drewno, adaptacja do zmian klimatu i bezpośredniego wpływu lasów na ochronę wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochronę wód.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 70 000 zł. Nadleśnictwo Złotów uzyskało na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane kwotą 53 550 zł, co stanowi aż 76,5% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Szacuje się, że poprzez zastosowanie nowych pomocy dydaktycznych działania dotrą do około 5 000 osób. Wsparcie rozwoju działalności Ośrodka wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych wyborów sprzyjających otaczającemu nas środowisku.

Jedna z tablic edukacyjnych na terenie realizowanego przedsięwzięcia w Ośrodku "Zwierzyniec"

Drzewa z tabliczkami informacyjnymi

Drzewa z tabliczkami informacyjnymi

Ławka na terenie ścieżki edukacyjnej w Ośrodku "Zwierzyniec"

Drzewa z tabliczkami informacyjnymi

Ława i ławki na terenie ścieżki edukacyjnej w Ośrodku "Zwierzyniec"

Jedna z tablic edukacyjnych na terenie realizowanego przedsięwzięcia w Ośrodku "Zwierzyniec"

Ścieżka na terenie Ośrodka "Zwierzyniec"

Owoce leśne wykonane z drewna na terenie realizowanego przedsięwzięcia w Ośrodku "Zwierzyniec"

Owoce leśne wykonane z drewna na terenie realizowanego przedsięwzięcia w Ośrodku "Zwierzyniec"

Jedna z tablic edukacyjnych na terenie realizowanego przedsięwzięcia w Ośrodku "Zwierzyniec"