# # # # # # A A A

Alert smogowy

Pomiary z sensora znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie siedziby WFOŚiGW w Poznaniu.
Kliknięcie na ikonę powyżej spowoduje automatyczne przekierowanie na stronę Airly z dokładną mapą stanu jakości powietrza i poziomu zanieczyszczeń powietrza w Polsce.

 

 

Niekorzystne działanie wybranych zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji.

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 (drobny)

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają m.in.: siarkę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometra, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra.

Szkodliwość pyłu dla zdrowia związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5 µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych i całego krwiobiegu. Jest szkodliwy zarówno dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc.

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren B(a)P jest rakotwórczym zanieczyszczeniem, uwalnianym głównie w procesie spalania drewna lub węgla w piecach domowych. Kolejnym źródłem B(a)P są spaliny samochodowe, przede wszystkim z silników wysokoprężnych. B(a)P jest nie tylko rakotwórczy, ale może również podrażniać oczy, nos, gardło i oskrzela.

Tlenki azotu

Głównymi źródłami tlenków azotu (NOx) są: ruch samochodowy oraz spalanie paliw kopalnych w elektrowniach.

Dwutlenek azotu NO2 uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może powodować wzrost wrażliwości astmatyków na alergeny, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo napadu astmatycznego.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki SO2 jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, emitowanym m.in. przez ciepłownie i inne zakłady przemysłowe, ale przede wszystkim w domowych paleniskach, w których używa się paliw złej jakości zawierających domieszki siarki oraz jej związków.

Tlenek węgla

Źródłem tlenku węgla CO w powietrzu atmosferycznym dużych miejskich aglomeracji są dymy pochodzące z zakładów przemysłowych, dymy komunalne, a także spaliny samochodowe. Trudno jednak jest ocenić narażenie na CO atmosferyczny, gdyż gaz ten może pochodzić z palenia papierosów, a także pozatytoniowych źródeł, takich jak: transport samochodowy czy warunki mieszkaniowe (typ ogrzewania w mieszkaniu, typ kuchenki). Długotrwała ekspozycja na działanie CO wywołuje zmiany w układzie naczyniowo-sercowym, uniemożliwiając przenoszenie tlenu.

Powrót