# # # # # # A A A

Dopłaty do kredytów udzielanych przez BOŚ

Wszelkich informacji na temat warunków udzielenia dopłat do kredytu i dopłat do oprocentowania, udziela Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Poznaniu, tel. kom. 515-011-635;

Oddział w Ostrowie Wlkp., tel. kom 515-111-404

 

Dopłaty – Dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych przez BOŚ dla osób fizycznych

Alokacja środków została wyczerpana – nabór wniosków został zakończony

Bank zobowiązał się do udzielania z własnych środków kredytów dla osób fizycznych z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczoną na częściową spłatę kapitału tych kredytów.

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

  • modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż: kotłowni olejowych, gazowych i gazowo-olejowych, ogrzewania IR;
  • budowie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
  • budowie systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);
  • budowie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych;
  • budowie małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
  • budowie przyłączy kanalizacyjnych;

 

Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych kredytu, jednak nie więcej niż          8 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów:

Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Linia nr 3 – Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii

Powrót