# # # # # A A A

Doradcy energetyczni o wsparciu WRPO 2014+

10.02.2016
Doradcy energetyczni o wsparciu WRPO 2014+

W tej perspektywie finansowej za całość wdrażania programu WRPO 2014+ odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. WRPO to podstawowy program przyjęty w celu zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych Wielkopolski. Podstawowe obszary działania to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, energia, środowisko, transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na zadania w m.in. w zakresie zrównoważonej energetyki, w osiach Energia i Transport, WRPO przewiduje wsparcie prawie 770 mln Euro.

Aktualnie trwa konkurs na dofinansowanie inwestycji w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. To być może ostatnia szansa na zdobycie tak znaczącej dotacji w zakresie termomodernizacji. W ramach zaplanowanych zadań można wykonać kompleksową, głęboka modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej związaną m.in. z:
a) ociepleniem obiektu,
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
f) wymianą oświetlenia na energooszczędne
g) systemami monitorowania i zarządzania energią
h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.
Konkurs dedykowany jest JST i ich związkom, jednostkom zależnym od jednostek samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom prawnym kościołów i związków wyznaniowych, uczestnikom PPP, podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych.
Pozostałe działania planowane do realizacji w 2016 roku:

W zakresie termomodernizacji wspierane będą projekty poprawiające efektywność energetyczną o minimum 25% – warunek dotyczy każdego termomodernizowanego budynku. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60% oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ponadto, ocena optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku, dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego oraz analizy usprawnień w zakresie energii elektrycznej i energii cieplnej.

Wkrótce rozpoczną się także konkursy dotyczące mobilności miejskiej. Jednym z celów WRPO 2014+ jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych
i efektywnych form transport publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wszystkie projekty związane z mobilnością miejską muszą uwzględnić szersze podejście i wpisać się w kwestie niskoemisyjności zidentyfikowane we właściwych dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki niskoemisyjnej czy w innych strategiach. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, w celu ograniczenia emisji związanych
z transportem, w tym CO2, łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców miast oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego, jako całości.
Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu służą pomocą techniczna w zakresie przygotowania projektów.

 

Logo ZDE