# # # # # # A A A

FAQ

FAQ

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w Naborach

 

Odpowiedzi na większość zadawanych pytań dotyczących merytorycznych i formalnych kwestii wypełniania poszczególnych punktów we Wniosku, znajdują się w Instrukcjach wypełniania wniosków (dołączanych do każdego naboru).

W Regulaminach naborów, znajdują się min:  informacje o czasie trwania oceny, jej przebiegu, sposobach informowania o wynikach, kosztach, które mogą być finansowane, adresatach, terminach składania dokumentów, podpisaniu umowy i innych związanych z naborem.

W przypadku kłopotów technicznych związanych z Generatorem, rozwiązań warto szukać w Instrukcji obsługi Generatora dostępnej pod okienkiem do logowania: http://generator.wfosgw.poznan.pl/index.php/login

Informacje na temat dotacji i pożyczek oraz tego, komu przysługuje prawo składania Wniosku o dofinansowanie i na jakie przedsięwzięcia, znajdują się w zakładce Zasady działalności Funduszu: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/.

 

PYTANIA

– Na stronie internetowej Funduszu są ogłoszone „Planowane nabory”, gdzie mogę znaleźć dokumenty dotyczące naboru, który mnie interesuje?

Dokumenty dotyczące danego naboru dostępne są każdorazowo dopiero w dniu ogłoszenia naboru. Wcześniej można zapoznać się z dokumentami archiwalnymi (zakładka „zakończone nabory”), wyłącznie w celach poglądowych. Aktualne nabory ogłaszane są na podstronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/

– Czym się różni nabór ciągły od naborów, przy których określone są terminy składania wniosków?

W naborze ciągłym Fundusz przyjmuje Wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne (z zakresu Gospodarki wodnej, Gospodarki wodno-ściekowej, Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, Ochrony powietrza wraz  z odnawialnymi źródłami energii oraz Ochrony przed hałasem). Oznacza to, że w tym wypadku dokumenty można składać również po terminie naboru , aż do jego zamknięcia. W pierwszej kolejności oceniane są wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne złożone do dnia wskazanego w naborze (data i godzina). Po zakończeniu tej oceny i zaplanowaniu pomocy, oceniane są wnioski złożone po tym dniu (dla tych wniosków pomoc planowana jest na bieżąco). Wnioski składane w naborze ciągłym rozpatrywane są w przypadku posiadania wolnych środków.

– Kto może składać Wniosek?

Adresaci Naboru są określani w Regulaminie. Czasami niektóre działania adresowane są tylko do wybranych grup Beneficjentów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się co do zasady w Regulaminie.

– Ile czasu minie od złożenia Wniosku do podpisania umowy?

To zależy, od kilku czynników: od czasu określonego w Regulaminie naboru koniecznego do przeprowadzenia procesu oceny; od czasu w którym przygotujecie Państwo wszystkie wymagane dokumenty do umowy i od tego, czy będą one wypełnione poprawnie i nie będą wymagały korekty.

– Czy Wniosek i załączniki mogą być podpisane przez Zastępcę?

Fundusz przyjmuje Wnioski podpisane przez zastępcę lub inną wydelegowaną osobę, pod warunkiem, że do Wniosku dołączone jest upoważnienie do reprezentacji Wnioskodawcy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (właściwie podpisane i dookreślające zakres reprezentacji : pełna lub częściowa- do złożenia wniosku i dokumentów powiązanych).

– Czy dokumenty do Funduszu muszę złożyć osobiście?

Nie, dokumenty można przekazać w dowolny sposób (poczta, kurier, inna osoba). Najważniejsze jest dotrzymanie terminu ogłoszonego w naborze w zakresie dnia i godziny.

– Nie dotrzymaliśmy terminu złożenia Wniosku  w siedzibie Funduszu z ważnych powodów. Czy możemy złożyć wniosek po terminie lub się odwołać?

Nie, wszystkich Wnioskodawców obowiązują te same zasady określone w Regulaminie naboru. Zalecamy odstąpienie od składania dokumentów w ostatnim dniu Naboru i wcześniejsze złożenie dokumentów dla pewności dochowania wymaganego terminu.

– O co mogę Wnioskować? Na co mogę pozyskać środki?

Wydatki, o których finansowanie można wnioskować , ujęte są w Regulaminie Naboru w paragrafie dotyczącym kosztów kwalifikowanych.

– Czy mogę uzyskać zwrot kosztów za wydatki związane z realizowanym przedsięwzięciem poniesione przed datą złożenia wniosku?

Nie, Fundusz finansuje wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione (zapłacone) po dacie złożenia Wniosku.

– Czy po złożeniu Wniosku mogę już rozpocząć realizację przedsięwzięcia? Czy otrzymam zwrot środków?

Fundusz finansuje koszty kwalifikowane zapłacone po dacie złożenia Wniosku. Jeśli finalnie dojdzie do podpisania umowy, to można uzyskać zwrot na wydatki określone w umowie jako finansowane przez Fundusz, poniesione po dacie złożenia wniosku.

– Złożyliśmy do Funduszu Wniosek z załącznikami i dopiero teraz zauważyliśmy błąd. Nabór trwa jeszcze kilka dni, czy możemy dosłać  poprawione dokumenty?

Nie, poprawek w złożonych dokumentach dokonuje się po wezwaniu Funduszu (uwagi na ocenie przesłane e-mailem). Jeśli trwa jeszcze nabór, można wycofać złożony z błędami Wniosek i złożyć ponownie poprawiony komplet. Wniosek wycofuje się pismem złożonym w Funduszu (w Sekretariacie Biura).

– Czy każdy błąd formalny eliminuje Wniosek z dalszej oceny?

Nie. W przypadku drobnych błędów formalnych polegających na:

– braku pieczątki,

– braku daty w załącznikach,

Wnioskodawca jest wezwany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we Wniosku adres, do usunięcia błędów formalnych w terminie do 7 dni kalendarzowych.

Użycie we Wniosku oraz w załącznikach innego równoważnego znaku zamiast zwrotu „nie dotyczy” oraz wypełnienie daty ręcznie nie skutkuje wezwaniem do uzupełnienia ani odrzuceniem Wniosku.

– Czy mogę wnioskować o dotację, czy muszę o pożyczkę?

Szczegółowe informacje dotyczące tego jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w formie dotacji znajdują się w zakładce  Zasady działalności Funduszu, która znajduje się na stronie internetowej Funduszu. W formie pożyczki finansowane są na ogół przedsięwzięcia w naborze inwestycyjnym (z niektórymi włączeniami dookreślonymi w Zasadach).

– Czy mogę wnioskować o kwoty brutto, czy muszę o netto?

To, zależy. Wnioskodawca może wnioskować o kwoty brutto tylko wtedy, gdy nie może odliczyć podatku VAT (nie ma prawnej możliwości jego odzyskania lub odliczenia). Zasada ta dotyczy odliczenia VAT na danym przedsięwzięciu (a nie w ogóle). Odpowiedzi na to pytanie udzieli Państwa księgowość.

– Skąd mam wiedzieć, czy wydatki które planuję, są kosztami/wydatkami bieżącymi, czy inwestycyjnymi?

Jest to podział księgowy i wynika z obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z osobą prowadzącą Państwa księgowość  i określić, które wydatki będą księgowane na kontach bieżących, a które na kontach inwestycyjnych.

– Jak mam określić symbole kosztów we Wniosku w punkcie „Proponowane pozycje do dofinansowania przez Fundusz”?

W tym punkcie mowa o pozycjach kosztowych określonych w tabeli „Preliminarz przewidywanych kosztów”. Każdy koszt wpisany do Preliminarza wydatek uzyskuje swój symbol: koszty/ wydatki inwestycyjne mają symbol rzymskiej jedynki „I.”, a koszty/ wydatki bieżące symbol rzymskiej dwójki „II.”. W zależności od tego w jakiej kolejności zostaną wpisywane poszczególne pozycje kosztowe, będą one uzyskiwać kolejną numerację widoczną w tabeli Preliminarza np. I.1, I.2, I. 3 do I.n (i odpowiednio dla kosztów bieżących II.1, II.2, II.3 do II.n). Wnioskodawca decyduje, które pozycje kosztowe (I.1, I.2, I.3 itd.) wskaże jako proponowane do dofinansowania przez Fundusz (które koszty mają być refundowane). W tym punkcie należy mieć na uwadze korelację z tabelą źródła finansowania kosztów przedsięwzięcia (tabele powiązane).

– Czy są jakieś wymagania związane z określeniem nazwy przedsięwzięcia, którą podaje się we Wniosku?

Tak, nazwa przedsięwzięcia powinna określać jego charakter, a w szczególności mówić o tym, co będzie robione i gdzie (lokalizacja)? Jest to wymóg, którego niespełnienie jest błędem wskazanym podczas oceny (wymaga poprawy).

– Jeśli nie uiszczam opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych norm, to czy w punkcie we Wniosku mówiącym o tych opłatach wpisuję „nie dotyczy”?

Nie, w tym punkcie wpisuje się podmiot zobowiązany (najczęściej jest to Wnioskodawca), niezależnie od tego czy jest zwolniony z tych opłat środowiskowych, czy nie. Na etapie kompletowania dokumentów do umowy należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenia dla wymienionego Podmiotu (lub Podmiotów) dotyczące uiszczania opłat. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska.

– Co to są kryteria selekcji?

Kryteria selekcji publikowane są przy naborach, po ich zakończeniu. Określają ile punktów można uzyskać w ramach złożonych dokumentów za dane przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji. Zarząd Fundusz na podstawie kryteriów selekcji  planuje pomoc finansową. Stanowią one swoistą wagę przypisywaną przedsięwzięciom (planowanym do realizacji)  zależną od potrzeb środowiskowych. Na ilość uzyskanych punktów ma też wpływ Wnioskodawca, który powinien składać dokumenty wypełnione zgodnie z Zasadami, Regulaminem, Instrukcją i Kryteriami wyboru przedsięwzięć.

– Nasz Wniosek został odrzucony, czy możemy się odwołać?

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od odrzucenia (w terminie określonym w Regulaminie), z zastrzeżeniem, że może ono dotyczyć jedynie kryteriów, na podstawie których Wniosek został odrzucony. Jeśli odrzucenie nie jest zasadne- niezgodne z Regulaminem, to odwołanie się od niego jest bezcelowe ponieważ jest bezpodstawne. Postępowanie zgodne z Regulaminem obowiązuje zarówno Wnioskodawcę, jak i Fundusz.

– Co to znaczy, że znaleźliśmy się na liście rezerwowej?

Fundusz dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi. W przypadku, gdy potrzeb (określonych w złożonych Wnioskach) jest więcej niż środków do dyspozycji, Zarząd tworzy Listę rezerwową wniosków, które spełniły wymogi Regulaminowe (spełniły warunki do dofinansowania). W przypadku dostępu do dodatkowych środków , Fundusz przyjmuje do dofinansowania Wnioski z Listy rezerwowej.

Powrót