Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE) funkcjonuje na terenie całej Polski. Rozbudowany system Projektu, oparty o strukturę zespołów doradców energetycznych udziela wsparcia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Doradcy udzielają nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji, skierowanych do grup docelowych PDE, m.in.: osób fizycznych, przedsiębiorstw, gmin podmiotów z sektora publicznego, oraz mieszkaniowego. Zapraszamy do kontaktu z naszymi wielkopolskimi doradcami energetycznymi.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.