- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

POIiŚ 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również, w ograniczonym stopniu, na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

 

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r.

W Programie wskazano 10 osi priorytetowych:

Oś Priorytetowa I:       Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś Priorytetowa II:       Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian  klimatu
Oś Priorytetowa III:      Rozwój sieci drogowej TEN-t i transportu  multimodalnego
Oś Priorytetowa IV:     Infrastruktura drogowa dla miast
Oś Priorytetowa V:      Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Oś Priorytetowa VI:     Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego  w miastach
Oś Priorytetowa VII:    Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Oś Priorytetowa VIII:    Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój  zasobów kultury
Oś Priorytetowa IX:    Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony  zdrowia
Oś Priorytetowa X:     Pomoc techniczna

Łączne środki finansowe UE na realizację zadań w ramach POIiŚ 2014-2020 wynoszą 27.413.746.885 euro.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 znajdują się na stronach:
https://www.pois.gov.pl [1]
http://poiis.nfosigw.gov.pl [2]