- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

WRPO 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2 punkt (5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Z kolei na gruncie prawa krajowego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W Programie wskazano 10 osi priorytetowych:
Oś Priorytetowa 1.      Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Oś Priorytetowa 2.      Społeczeństwo informacyjne
Oś Priorytetowa 3.      Energia
Oś Priorytetowa 4.      Środowisko
Oś Priorytetowa 5.      Transport
Oś Priorytetowa 6.      Rynek Pracy
Oś Priorytetowa 7.      Włączenie społeczne
Oś Priorytetowa 8.      Edukacja
Oś Priorytetowa 9.      Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Oś Priorytetowa 10.    Pomoc Techniczna

Łączne środki finansowe UE na realizację zadań w ramach WRPO 2014 – 2020 wynoszą 2 450 206 417 euro.

Szczegółowe informacje na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest uprawniony do składania wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, w dniu 28 czerwca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wydatki IP WRPO związane z zamykaniem perspektywy 2007-2013 w ramach Priorytetu III w latach 2016-2017” o numerze RPWP.10.01.00-30-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na wartość całkowitą projektu wynoszącą 1 096 249,96 PLN, wartość dofinansowania z UE wynoszącą 931 812,46 PLN oraz wkład własny wynoszący 164 437,50 PLN.

Celem Projektu jest prawidłowe, zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym, efektywne
wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zamknięcie perspektywy 2007-2013.Zaplanowany do osiągnięcia w ramach Projektu efekt rzeczowy Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (produkt) ma wynieść 96 sztuk. Zaplanowanym rezultatem realizacji Projektu jest poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności, który ma wynieść 41%.

Projekt jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, w którym – jako jeden z typów działań możliwych do dofinansowania w ramach pomocy technicznej wskazano przedsięwzięcia związane z zamykaniem perspektywy 2007-2013. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w Wytycznych MIR w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, a także w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Szczegółowym opisie osi priorytetowych WRPO 2014+. Wskazane powyżej zadania są realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pełniący – na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 01.10.2007 r. (wraz z późniejszymi aneksami) – funkcję Instytucji Pośredniczącej dla WRPO na lata 2007-2013.