# # # # # A A A

Gmina Grodziec dołączyła do grona gmin, które podpisały Porozumienie o wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

18.02.2021

W dniu 17.02.2021 r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu Gmina Grodziec podpisała Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To już 119 gmina z Wielkopolski, która pomaga swoim mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W ramach Porozumienia do zadań gminy należy m.in: udzielanie informacji o Programie Czyste Powietrze; wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie; przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie; pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło także przyznanie dodatkowych środków finansowych dla gmin, które zawarły Porozumienie w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Planowane dodatkowe granty dla gmin:

  1. Środki w wys. 30 000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP Czyste Powietrze. Każda gmina, która zawarła bądź zawrze do końca maja 2021 r. porozumienie o współpracy przy Programie Czyste Powietrze z WFOŚiGW otrzyma grant na uruchomienie punktu do obsługi mieszkańców na potrzeby Programu Czyste Powietrze.
  2. Bonusy dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem za złożone wnioski. Założenie zwiększenia kwoty o 50 zł (czyli do 150) za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania oraz refundacja kosztów gmin w wys. 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania.
  3. Konkurs dla najbardziej aktywnych gmin, jeśli chodzi o liczbę wszystkich składanych wniosków w danym roku rocznie.

Pisemne deklaracje powinny być złożone przez wszystkie zainteresowane gminy do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie do końca lutego 2021 roku.

Porozumienia z nowymi gminami, a także aneksy w sprawie już zawartych Porozumień, będą podpisywane do końca maja 2021 roku.

Zainteresowane współpracą gminy prosimy o kontakt z Doradcami Energetycznymi:

https://www.wfosgw.poznan.pl/doradztwo-energetyczne/kontakt/