# # # # # A A A

Gospodarka ściekowa – nabór wniosków

23.07.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej i osadowej.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do dnia  21.09.2020 r.

Szczegóły naboru oraz dokumenty związane z naborem, znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze LINK.