# # # # # # A A A

Informacja dotycząca sprawozdań o marnowanej żywności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Nr rachunku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na który należy dokonać opłaty:

82 1130 1088 0001 3040 5320 0001

W przypadku gdy opłata nie przekracza 300 zł, nie wnosi się jej.

 

Załączniki:

dostęp do treści Ustawy można znaleźć pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001680/U/D20191680Lj.pdf

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska

wzór sprawozdania, ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 2246) dostępny jest pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002246/O/D20202246.pdf

 

Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania:

Sławomir Rajkowski, adres e-mail: srajkowski@wfosgw.poznan.pl

Powrót