# # # # # # A A A

Innowacyjne inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

16.01.2020

Inwestowanie w innowacje ma zawsze charakter długofalowy i wieloprojektowy. Największą wartość projektów innowacyjnych stanowią wiedza i kompetencje, które będą przydatne podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć. PWiK Sp. z o. o. w Koninie z pewnością posiada tego typu doświadczenie gdyż od wielu lat współpracuje i korzysta ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W latach 2016-2019 Fundusz dofinansował przedsięwzięcia realizowane przez spółkę kwotą przeszło 28 mln zł. Poniżej kilka przykładów inwestycji wdrażanych przez PWiK w Koninie nastawionych na samowystarczalność energetyczną.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na podniesienie efektywności procesów uzdatniania i zapewni stabilną jakość wody. Zmniejszone zostanie ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody i obniżone zostaną koszty eksploatacji SUW.
W skład inwestycji wchodzi termomodernizacja i przebudowa budynku Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego. Źródłem ciepła wytworzonego przez pompę będzie woda uzdatniona. Całkowity koszt inwestycji wynosi  14 200 992,73 zł, a WFOŚiGW w Poznaniu udzielił na ten cel pożyczkę w wysokości  5 974 847,19 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych. Na terenie Oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie działa już instalacja o mocy 100 kW,a  na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w pierwszej połowie 2020 roku ruszy budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW. Wszystkie obiekty spółki będą połączone przyłączami kablowymi do przesyłania energii elektrycznej.

PWiK w Koninie jest też koordynatorem Klastra Energii – „Zielona Energia Konin” i jako jedyny klaster energii w Polsce uzyskał wsparcie finansowe z NFOŚiGW w konkursie dla klastrów energii posiadających certyfikat Ministra Energii na budowę farmy fotowoltaicznej na OŚLB. Klaster „Zielona Energia Konin” stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz bilansowanie zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stworzy nowe możliwości rozwoju.

Budowa Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Osadów Ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg, a także produkcja energii cieplnej i elektrycznej z osadów własnych powstałych w procesie oczyszczania ścieków oraz z osadów transportowanych do spółki i kofermentantów. Realizacja przewidywana na lata 2024-2027. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej z układów kogeneracyjnych na biogaz to 2 850 MWh, natomiast planowana roczna produkcja energii cieplnej to 3 750 MWh. Przedsięwzięcie stanowi dopełnienie inwestycji, których celem jest samowystarczalność energetyczna.

W planach spółki są również inwestycje w postaci budowy stacji paliw z myjnią oraz mini parku ekologicznego. Stacja paliw z myjnią do pojazdów m. in. ciężarowych będzie wyposażona w ładowarki do aut elektrycznych, które będą zasilane również z fotowoltaiki zainstalowanej na terenie PWiK. Budowa stacji ma zwiększyć przychody spółki z działalności pomocniczej, a jednocześnie umożliwić mieszkańcom Konina korzystanie z czystej energii do ładowania pojazdów elektrycznych. To działanie wpisuje się w politykę strategii niskoemisyjności miasta Konina i kierunki rozwoju PWiK Sp. z o.o., a także daje szansę na rozwój elektromobilności w mieście. Budowa stacji planowana jest na 2020 rok, ale uzależniona jest od sytuacji finansowej spółki.

Mini park ekologiczny ma z kolei pełnić funkcję rekreacyjną z walorami edukacji ekologicznej. Projekt zakłada zobrazowanie wykorzystania wody jako źródła energii. Działanie skierowane jest do dzieci i młodzieży – realizacja planowana jest na 2020 rok.