# # # # # # A A A

Kalendarz ekologiczny

9 stycznia

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w kraju. Swoje święto obchodzi 9 stycznia dla upamiętnienia historycznego zjazdu organizacyjnego w 1928 r.

Główne zadanie Ligi Ochrony Przyrody to prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego, a także czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Obchody Dnia Ligii Ochrony Przyrody są przede wszystkim celebrowane w szkołach, gdzie organizowane są zabawy, konkursy związane z naturą i samą Ligą. Dzieci malują zwierzęta, piszą wypracowania o naturze, oglądają filmy przyrodnicze, ucząc się przy tym  jak dbać o środowisko.


 

23 stycznia

Dzień bez opakowań foliowych

23 stycznia przypada Dzień bez Opakowań Foliowych. Jest  to inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu ze względów proekologicznych. Cieńką torebkę foliową jako pierwszy opatentował szwedzki inżynier Gustav Thulin Sten w 1965 roku, rozpoczynając w ten sposób jej zawrotną, międzynarodową karierę. Na terenach gęsto zaludnionych są najczęstszymi śmieciami. Trafiając do akwenów, blokują odpływ rzek, kanałów czy wodociągów. Dziś zastanawiamy się, czym ten wynalazek zastąpić.

Wytrzymałość foliówki  na proces rozkładu jest wyjątkowo duża – degradacja typowej „jednorazowej” torby foliowej może trwać nawet kilkaset lat, podczas gdy czas jej przeciętnego użytkowania wynosi zaledwie 25 minut. Co roku jako śmieci kończy ponad 500 miliardów opakowań foliowych.

Wg raportu :Jednotematyczne badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, Gospodarka odpadami, 2018 r.” okazuje się, że ponad połowa Polaków powtórnie wykorzystuje zakupione torebki foliowe:

– 32,5% – dwa lub trzy razy

– 21,3% – cztery razy i więcej

Natomiast siedmiu na dziesięciu Polaków korzysta z toreb wielokrotnego użytku.


 

2 lutego

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z Konwencją Ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).


 

11 lutego

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Zima to trudny okres dla zwierzyny leśnej, ponieważ śnieg i i mróz utrudniają im dostęp do pokarmu. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej ma na celu zachęcenie ludzi do pomocy zwierzakom, ale i uświadomienie jak należy to robić, ponieważ nieodpowiedzialne działanie może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Podstawowe zasady dokarmiania zwierząt zimą to:

  • zwierzęta leśne można dokarmiać tylko w porozumieniu z miejscowym leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego, którzy wskażą miejsca, gdzie można wyłożyć karmę. Trzeba zwrócić uwagę również na rodzaj dostarczanego pożywienia, ponieważ podanie niewłaściwej karmy może spowodować u zwierząt choroby, osłabienie organizmu, a nawet śmierć
  • dokarmiać należy systematycznie, w stałych miejscach i tylko w czasie surowej zimy. Nie należy podawać karmy przez cały rok, gdyż w pozostałych sezonach – las i pola wyżywią dzikie zwierzęta.

 

17 lutego

Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota ma na celu pokazać i przypomnieć ludziom jak ważną role w życiu odgrywają i jak cenny jest kontakt z nimi. Święto Kota to okazja, by pomóc kotom wolno żyjącym i podopiecznym schronisk i przytulisk dla kotów. W Polsce jest kilkanaście tysięcy bezdomnych kotów.

W Polsce obchodzony po raz pierwszy 19 lutego 2006 z inicjatywy Miesięczników „Kot” i Cat Club Łódź. Wojciech Albert Kurkowski, pomysłodawca obchodów tego święta, propaguje akcje pomocy bezdomnym kotom pod hasłem „Rasowce – dachowcom”, podczas której kluby felinologiczne zrzeszone w Felis Polonia zbierają dary na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom.

Z okazji Światowego Dnia Kota organizowane są różne konkursy, akcje i zbiórki dla samotnych i szukających schronienia kotów. W przedszkolach i szkołach tego dnia, można usłyszeć wiele cennych słów na temat kotów. Organizowane są także różne zajęcia i zabawy edukacyjne.


 

3 marca

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody, zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).  Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


 

14 marca

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam – to dzień, podczas którego w wielu miejscach na ziemi organizacje ekologiczne i społeczne informują obywateli o negatywnych skutkach budowy wielkich tam.


 

17 marca

Światowy Dzień Morza

Światowy Dzień Morza  został wprowadzony by zachęcić ludzi do zainteresowania się szeroko pojętą tematyką morską, od transportu po ochronę środowiska.  Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską, wyspecjalizowaną agendę Narodów Zjednoczonych. Należy do niej obecnie 170 państw. W ramach ochrony środowiska morskiego, organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego, żeby przeciwdziałać generowanym przez niego zanieczyszczeniom.


 

21 marca

Światowy Dzień Lasu

Międzynarodowy Dzień Lasu to święto  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Jego celem jest  uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów).


 

Dzień Wierzby

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Niestety, wskutek działalności człowieka, ich liczba maleje, a wraz z ich zanikiem  poważnie ograniczona zostaje różnorodność polskiej fauny. W celu zachowania tak charakterystycznego dla Polski wierzbowego krajobrazu w 1996 roku rozpoczęto Akcję Sadzenia Wierzby, która do dziś organizowana jest właśnie 21 marca.


 

22 marca

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca kraje nadbałtyckie obchodzą, ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.  Jest to okazja do lepszego zwrócenia uwagi na znaczenie transportu morskiego i bezpieczeństwa na morzu, na ochronę środowiska i na problemy samych ludzi morza.


 

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.


 

23 marca

Światowy Dzień Meteorologii

Światowy Dzień Meteorologii upamiętnia  wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej powstałej w 1873 roku. Celem WMO jest zapewnienie każdemu państwu (narodowi), niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju.


 

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków obchodzony  1 kwietnia, ustanowiony został  w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r. Koordynatorem obchodów  jest  BirdLife International – ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest OTOP.  Polska przystąpiła do konwencji w 1932r.

Eksperci zaznaczają, że ochrona gatunków wymaga dużej  troski o ich siedliska, bez których ptaki nie będą miały gdzie zakładać gniazd, szukać pożywienia czy bezpiecznych kryjówek przed drapieżnikami.


 

1-7 kwietnia

Tydzień Czystości Wód

Aż 20 % zasobów wodnych Ziemi jest zużywane przez przemysł i wielkie przedsiębiorstwa, a ponad połowa z nich zmienia się w ścieki. Zanieczyszczenia wody są jednymi z bardziej powszechnych zagrożeń. W rezultacie, zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Od 1 do 7 kwietnia br. obchodzimy Tydzień Czystości Wód, którego  celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód. W ciągu tych kilku dni organizowane są różnego rodzaju akcje, spotkania, konkursy, które mają zachęcić do dbania o jakość wody.


 

5 kwietnia

Dzień Leśnika i Drzewiarza

Dzień Leśnika to święto obchodzone w Polsce kilka razy w roku: 5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą niedzielę czerwca oraz 4 października (Światowy Dzień Leśnika). Najczęściej łączone jest  z obchodami drzewiarzy. Podczas Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To świetna okazja nie tylko do zabawy, ale także do refleksji na temat znaczenia lasów w naszym życiu i docenienia zawodów, zajmujących się ochroną drzew.


 

7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia

Zanieczyszczone środowisko ma ogromny wpływ, niestety ten negatywny, na nasze zdrowie. Przyczyną 7% nowotworów złośliwych jest skażenie środowiska,  spowodowane między innymi przez spaliny samochodowe.

Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale także wizja i cel przyświecający od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia.


 

18 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

Najważniejszym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i Zamościu oraz Kopalnia soli „Wieliczka”.


 

22 kwietnia

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych.

W styczniu 1970 r. propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje  Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Zainteresowanie  problemami środowiska przez lata tak wzrosło, że w 1990 r. zorganizowano światowy Dzień Ziemi. Wzięło w nim udział 200 milionów ludzi ze 141 krajów. Dwa lata później, z inicjatywy ONZ,  zorganizowano w Rio de Janeiro tzw. Szczyt Ziemi.

W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.


 

24 kwietnia

Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych  to święto obchodzone 24 kwietnia, uznane przez ONZ jako dzień upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych. Ma skłonić do refleksji nad bólem i cierpieniem zadawanym stworzeniom poddanym  wiwisekcji, czyli badaniom na żywych zwierzętach. Dzień ten ustalony został w 1979 roku przez brytyjskie National Anti-Vivisection Society – najstarszą na świecie organizację walczącą z przeprowadzaniem testów na zwierzętach.


 

25 kwietnia

Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), to  święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących  w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości dotyczącej tego szkodliwego zjawiska. Po raz pierwszy było obchodzone w roku 1995, a w Polsce zapoczątkowało je Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000. Początkowo jego data była ruchoma i przypadało ono zazwyczaj w ostatnią środę kwietnia aż do roku 2006, kiedy to ustalono ją na 25 kwietnia.


 

12 maja

Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych

Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 r. Oficjalnie obchody odbywają się w drugą sobotę maja. W roku 2018 wypadają 12 maja.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska. Jest to umowa międzynarodowa (ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.), zwracająca uwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywają gatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennych wędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań.


 

15 maja

Święto Polskiej Niezapominajki

W Polsce występuje 15 gatunków niezapominajek, m.in. alpejska, leśna, błotna i piaskowa. Kwiat ten jest symbolem pamięci i skrywanej miłości. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Akcję zapoczątkował w 2002 redaktor radiowej Jedynki, prowadzący „Ekoradio”, Andrzej Zalewski , trochę na przekór Walentynkom. Miesiąc maj został wybrany m.in. i dlatego, że w tym miesiącu przyroda jest najpiękniejsza, wszystko najintensywniej się rozwija. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.


 

22 maja

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez ONZ  w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej.  Została ona sporządzona w 1992 r. podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Jej stronami jest 193 państw świata. Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku.


 

24 maja

Europejski Dzień Parków Narodowych

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r. Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 % kontynentu. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r.


 

31 maja

Światowy Dzień bez Papierosa

Światowy Dzień bez Papierosa został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 r., aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i zachęcać ich do wizyt u lekarzy specjalistów.  Z powodu chorób odtytoniowych co roku na świecie umiera 6 mln osób. Eksperci z WHO przewidują, że ich liczba wzrośnie do 8 mln już w 2030 r. W Polsce na nowotwory głowy i szyi – związane z paleniem tytoniu – zapada 11 tysięcy osób rocznie.


 

1 – 7 czerwca

Dni Lasu i Zadrzewień

Dni Lasów i Zadrzewień, trwające od 1 do 7 czerwca, to czas w którym upowszechniana jest wiedza o lesie.  Podczas tego tygodnia uświadamia się  społeczeństwu znaczenie lasów i gospodarki leśnej oraz organizuje społeczne akcje sadzenia drzew, pielęgnacji parków i zadrzewień, zakładania i porządkowania terenów zielonych oraz sprzątanie lasów i parków. Organizowane są także konkursy, wystawy, festyny o tej tematyce.


 

5 czerwca

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Celem obchodów tego dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi.


 

8 czerwca

Światowy Dzień Oceanów

Święto zostało ustanowione przez rząd Kanady w 1992 roku, a w 2009 r. zostało oficjalnie uznane przez ONZ.  Stanowi ono okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach. Obchodzone na całym świecie święto ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów. Dlatego też, bez względu na to gdzie mieszkamy, powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.


 

15 czerwca

Światowy Dzień Wiatru

Światowy Dzień Wiatru jest organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), Światową Radę Energetyki Wiatrowej (GWEC) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez informowanie  o energii wiatrowej,  jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.  Siła wiatru to niewyczerpalne źródło, które stanowi alternatywę dla paliw kopalnych, których zasoby się wyczerpują i wytwarzanie  z nich energii zanieczyszcza atmosferę.


 

17 czerwca

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej  wystąpiła susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. W 1977 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia (UNCOD) w Nairobi, po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych, jako problem światowy oraz przyjęto plan działań do walki z pustynnieniem .

Celem obchodów Światowego Dnia  Walki z Pustynnieniem i Suszą jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania tym zjawiskom,  uwzględnienie  konieczności  międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacja postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.


 

27 czerwca

Światowy Dzień Rybołówstwa

Święto to ustanowiła Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa w 1984 roku. Ma ono na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów. Rocznie wyławiane są z oceanów niemal 80-90 milionów ton ryb.  Nieprawidłowe  połowy mogą zachwiać ekologiczną równowagę i doprowadzić do katastrofy naturalnej, a w konsekwencji także do problemów ekonomicznych w sektorze gospodarki połowowej.


 

1 lipca

Dzień psa

Dzień Psa 1 lipca ma przede wszystkim oddać  hołd psu – najlepszemu przyjacielowi człowieka. Oprócz tego,  ten dzień ma promować  akcje mające na celu pomoc psom bezdomnym i potrzebującym.

Dzień Psa to dość nowa idea, ustanowiona w 2007 roku.  Powstało z inicjatywy polskiego czasopisma „Przyjaciel Pies”. Nieprzypadkowo przypada 1 lipca – to latem właśnie najwięcej psów trafia do schronisk. Dzień Psa jest dobrą okazją, by zastanowić się nad tym, jak traktuje się psy w naszym społeczeństwie, zwłaszcza podczas sezonu urlopowego. Jest też częstym punktem wyjścia dla akcji adopcyjnych i pomocowych prowadzonych przez organizacje prozwierzęce.


 

11 lipca

Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności to coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 11 lipca. Z inicjatywą obchodów wystąpiła Rada Zarządzająca UNDP w 1989 roku, w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów obchodzoną w 1987 roku, kiedy to liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów.

Obecnie jest nas  już ponad 7 miliardów. Co sekundę umierają 2 osoby, jednak narodzin jest więcej – w każdej sekundzie przychodzi na świat 5 noworodków.

Światowy Dzień Ludności zwraca uwagę na problemy związane z zaludnieniem Ziemi, takie jak rosnąca konsumpcja, malejące zasoby naszej planety oraz zapobieganie ubóstwu.


 

15 lipca

Dzień bez telefonu

To nieoficjalne święto ma nam uzmysłowić, że istnieje życie bez telefonu. Historia pierwszych połączeń bezprzewodowych sięga lat 40. ubiegłego wieku, kiedy inżynierowie z Bell Labs w USA zaczęli montować aparaty telefoniczne w samochodach. Jednak mobilność tych urządzeń ograniczona była do mobilności aut, w których się znajdowały. Dopiero w 1973 roku Motorola wyprodukowała pierwszy przenośny telefon komórkowy. Ważył on ponad kilogram i miał długość prawie 23 cm. Dziś liczba aktywnych kart SIM w Polsce przekracza liczbę mieszkańców kraju, a wykonywanie połączeń głosowych to zaledwie jedno z setek zastosowań komórek.


 

14 sierpnia

Dzień energetyka

Dzień Energetyka to  polskie święto branży energetycznej, ustanowione w 1956 roku. Początkowo obchodzone 1 września, a od 1991 r. przesunięte na dzień  14 sierpnia, na cześć patrona energetyków św. Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Św. Maksymilian Kolbe  interesował się matematyką i fizyką. Mając zaledwie 21 lat, w 1915 roku, złożył w urzędzie patentowym szkic „Eteroplanu” – aparatu umożliwiającego podróż w kosmos. W latach 1931-1935 św. Maksymilian prowadził działalność misyjną w Japonii, gdzie poznał radiowe nadajniki małej mocy. Gdy tylko wrócił do Polski, chciał uruchomić tego typu stację radiową w Niepokalanowie. Jednak w  przedwojennej Polsce nie pozwalały na to  przepisy. Zapisał się jednak do Polskiego Związku Krótkofalowców, zostając krótkofalowcem o znaku SP3RN. Udało się wreszcie założyć stację – nadawała w latach 1937-1938. Jej zasięg pokrywał większą część obszaru naszego kraju. Była to druga na świecie po Radiu Watykańskim rozgłośnia katolicka.

W klasztorze w Niepokalanowie, oprócz radiostacji działały również  takie obiekty jak elektrownia, drukarnia, mleczarnia, rozmaite warsztaty naprawcze, a nawet własna straż pożarna. Była tam również piekarnia, która do dziś wypieka chleb dla pielgrzymów.  W planach ojca Kolbego było również wybudowanie lotniska. Do jego zainteresowań zaliczały się także badania nad przekazem obrazu za pomocą fal radiowych czyli zaczątki dzisiejszej telewizji.


 

16 września

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku.

Obchody Międzynarodowego  Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.  Ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu.


 

16 – 22 września

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Obchody zainicjowane przez Komisję Europejską w 2002 roku, a odbywające się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej, chodzenia pieszo czy do car-poolingu (zbiorowego podróżowania i dzielenia się kosztami przejazdu).

W ramach kampanii poszczególne miasta przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi. Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, podczas którego tradycyjnie wyłączony z ruchu zostaje fragment infrastruktury drogowej danego miasta.


 

19 września

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

W związku z tym, że liczebność wielu gatunków dzikiej fauny i flory ulega obecnie poważnemu zmniejszeniu, a niektórym z nich zagraża wyginięcie, Rada Europy w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęła negocjacje, które zakończyły się stworzeniem międzynarodowej umowy. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwana potocznie Konwencją Berneńską, została podpisana 19 września 1979 r. w Bernie.

Gatunki oraz siedliska są chronione w ramach wciąż rozwijającej się sieci obszarów Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.


 

21 – 23 września

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa od 1994,a krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.


 

22 września

Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również na terenie Polski, kierowcy zwolnieni są z opłat za bilety, pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jego genezy można szukać w różnych akcjach organizowanych po kryzysie naftowym w 1973 roku. W latach 90. pierwsze inicjatywy zachęcające do porzucenia pojazdów prywatnych zaczęły powstawać na Islandii, w Wielkiej Brytanii, czy też we Francji. Idee podchwyciła Komisja Europejska i w 2000 roku  ustanowiła dzień 22 września Ogólnoeuropejskim  Dniem bez Samochodu.


 

27 września

Światowy Dzień Turystyki

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.


 

28 września

Dzień Morza

Na całym świecie uroczystości związane ze Światowym Dniem Morza odbywają się od 24 do 28 września.  Obchody mają  celu uświadamianie społeczeństwa i rządów, jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską.


 

2 października

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

Dzień ten często łączony jest z obchodami Światowego Dnia Wegetarianizmu,  jako dnia promocji sposobu odżywiania wolnego od okrucieństwa wobec istot żyjących. Obchodzony jest w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego (1869-1948). Ten lider indyjskiego ruchu niepodległościowego przez większość swojego życia był wegetarianinem, a z czasem stał się także głośnym obrońcą zwierząt. Wprowadzenie tego dnia w 1983 roku było inicjatywą Ruchu na Rzecz Praw Zwierząt Hodowlanych (FARM). W wielu krajach organizuje się wtedy wydarzenia edukacyjne, pokazy gotowania wegańskiego albo protesty przeciwko okrutnemu traktowaniu zwierząt w hodowli i w rzeźniach.

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych ma uświadomić ludziom, że konieczne jest przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących transportu oraz uboju zwierząt – tak, aby odbywało to w sposób humanitarny i przy możliwie jak najmniejszym cierpieniu zwierząt.


 

3 października

Światowy Dzień Siedlisk

W 1992 roku Unia Europejska zatwierdziła Dyrektywę, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla Europy” oraz spis gatunków, których siedliska również podlegają ochronie.

Ogromna ekspansja mieszkaniowa człowieka sprawia, że zmniejszają się naturalne siedliska zwierząt. Coraz trudniej jest na mapie Polski znaleźć duże, niezmienione przez ludzi obszary, tak potrzebne do różnorodnego rozwoju flory i fauny. Obchodząc 3 października Światowy Dzień Siedlisk pamiętajmy, że szukając miejsca na własny dom czy mieszkanie często zabieramy go niektórym zwierzętom czy roślinom.


 

4 – 11 października

Światowy Tydzień Zwierząt

Obchodzony 4 października Światowy Dzień Zwierząt i rozpoczynający się wtedy Światowy Tydzień Zwierząt  mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, w Polsce po raz pierwszy został zorganizowany Polsce w 1993 roku.

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Ochrony Zwierząt  zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.


 

14 listopada

Dzień Czystego Powietrza

Przypadający na 14 listopada Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony w Polsce w 2005 r. przez Fundację Ekologiczną ARKA  jest okazją do podsumowań antysmogowych działań.

Celem akcji jest walka o czyste powietrze i zwiększenie świadomości  społeczeństwa, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy odpadów węglowych  w piecach domowych. Fundacja Ekologiczna Arka przygotowała szereg narzędzi edukacyjnych dla placówek oświatowych: scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty z informacjami.

W Polsce główną przyczyną zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja, wynikająca z ogrzewania domów piecami nie spełniającymi żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych spalane są nie tylko odpady węglowe (muł i miał) ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Szkodliwe produkty spalania odprowadzane do atmosfery powoduj gromadzenie się zanieczyszczeń wokół miejsca powstania, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz środowiska.


 

15 listopada

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, ustanowiony z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha w 1974 roku, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce od 1991 r.

Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu.


 

25 listopada

Dzień bez futra

Dzień bez futra jest  wyrazem sprzeciwu wobec hodowli zwierząt na futra, a także warunkom w jakich te zwierzęta są transportowane i przetrzymywane. Gatunki hodowane na futra, w tym szynszyle, króliki, nutrie, jenoty i lisy żyją na specjalnych fermach, stłoczone w klatkach i pozbawione możliwości ruchu.

W Polsce dzień bez futra obchodzi się od 1994 roku. Zapoczątkowany został przez aktywistów podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu „Teraz Ziemia”.


 

11 grudnia

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Rezolucją z 10 listopada 1998, Zgromadzenie Ogólne ONZ  ogłosiło 2002 rok Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, aby pomóc w eliminacji i zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych i konfliktów zbrojnych narażających na straty ekosystem górski i jego zasoby.

Obchody Roku miały za zadanie promocję, ochronę i zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju w tych regionach, zwiększenie świadomości społeczeństwa na świecie na temat istoty ekosystemów leśnych i ich znaczenia w dostarczaniu istotnych zasobów oraz usług (źródła wody, ochrona żywności) a także wsparcie finansowe inicjatywy. Podkreślano również znaczenie promocji i ochrony dobytku kulturowego miejscowej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

Decyzja o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich była następstwem sukcesu Roku i stworzenia międzynarodowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach górskich

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi m.in. na zwiększone koszty zaopatrzenia i usług na terenach górskich, koszty infrastruktury oraz transportu i energii. To również okazja do zwiększenia świadomości o ochronie i znaczeniu gór oraz lasów górskich dla ekologicznego świata i „zielonej gospodarki” z uwzględnieniem zmiany klimatu.

W ramach obchodów organizowane są także akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich.


 

20 grudnia

Dzień ryby

Dzień ryby organizowany jest w Polsce od 2003 roku przez Stowarzyszenie Empatia i Fundację Viva! W tym dniu podczas akcji ulicznych zorganizowanych w polskich miastach uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból. Protesty często mają formę marszów milczenia lub happeningów.

Data obchodzenia tego dnia w okolicach Wigilii ma nakłonić do zastanowienia się nad niehumanitarnym traktowaniem żywych karpi w punktach sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót