# # # # # A A A

Nabór wniosków – efektywność energetyczna i ochrona powietrza

09.01.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu  do dnia  14.02.2020 r. do godz. 15:00

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ