# # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA ROK 2020

12.02.2020

Edukacja Ekologiczna – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 14 kwietnia 2020 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych określonych w § 7 ust. 2 „Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej” na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku.

W naborze złożono łącznie 233 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem 10 027 074,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 25 wniosków uzyskało wynik negatywny,  co wyklucza je z dalszego procedowania, 7 wniosków wycofano, rejestracji nie podlegał 1 wniosek.

Kryteria oceny formalnej spełniło 200 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA – lista wniosków spełniających kryteria formalne

 

Nabór  wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

                                                                                    na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

                                                              dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu

                                                                                                                         w   roku 2020.

                                                              Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW  w Poznaniu

                                                                                                  do dnia  12.03.2020 r. do godz. 15:00

 

 Wzory wszystkich dokumentów znajdują się poniżej.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do: