# # # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY POWIETRZA W ROKU 2021

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY POWIETRZA W ROKU 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

Beneficjenci:
1)         jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2)         spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
3)         organy prowadzące szkoły (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zm.)) ,
4)         niewymienione w pkt 1) – 3) podmioty posiadające osobowość prawną

Terminy składania wniosków:
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.02.2021 r. do 12.03.2021 r. do godz. 15.00.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Sposób przygotowania wniosków:

Wniosek wypełnia się przy użyciu generatora wniosków pn. „WNIOSKI”, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.
Forma dofinansowania:
Pożyczka z możliwością umorzenia
Wysokość dofinansowania:
1)         Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2)         Pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości 10%, 15%, 20% lub 30% udzielonej kwoty, lecz nie więcej niż 800.000,00 zł zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych na stronie:

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-efektywnosci-energetycznej-i-ochrony-powietrza-w-roku-2021/

Powrót