- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

                                        dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020

                                             Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu

                                                                                   do dnia  17. 02. 2020 r. do godz. 15:00

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do: