# # # # # # A A A

Nabór  wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021

22.04.2021
Fragment wozu strażackiego: tył z zamontowanym wężem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”

ogłasza nabór  wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021. 

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

od dnia 22.04.2021 r. do dnia  26.05.2021 r. do godz. 15:00

Wnioski podlegające ocenie, wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2021.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 500 000,00  zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ