- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Struktura organizacyjna

Status i forma prawna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada osobowość prawną z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Od dnia 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
Udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.