# # # # # A A A

Gospodarka ściekowa

23.07.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej i osadowej

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do dnia  21.09.2020 r. 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są poniżej.


17.07.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższym czasie zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej. Nabór skierowany będzie do jednostek samorządu terytorialnego  oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiamy Regulamin naboru, pozostałe dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

Powrót