# # # # # A A A

Gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

08.07.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Nabór adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu na lata 2020-2021.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do dnia  30.09.2020 r. 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są poniżej.


30.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że 08.07.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych . Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w naborze. Poniżej przedstawiamy Regulamin naboru, pozostałe dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

Powrót