# # # # # A A A

Nabór wniosków na Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019.r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków na

Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych

Nabór adresowany jest do:

  • szkół stopnia ponadpodstawowego, dla których wniosek składa organ prowadzący, (np. Gmina, Powiat, Uczelnia wyższa itp.),
  • uczelni wyższych,

realizujących w roku 2020 na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia zakresie priorytetu VII.1 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa”

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

do dnia  31.08. 2020 r. do godz. 15:00

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

  • Julia Świokła-Chmielewska, tel. 61 845 62 79 julia.swiokla@wfosgw.poznan.pl
  • Jolanta Lipska, tel. 61 845 62 35  jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl
  • Katarzyna Berska-Stachnik, tel. 61 845 62 65 katarzyna.berska@wfosgw.poznan.pl
  • Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88 agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl
  • Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl
Powrót