# # # # # A A A

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w 2020 roku

INFORMACJA

o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w 2020 roku

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ogłasza nabór  wniosków na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu (samochodów) wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych
Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w 2020 roku.

Beneficjentami Programu są podmioty wykazane w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do dofinansowania w 2020 r. dla województwa wielkopolskiego, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań w terminie od 26 maja 2020 r. w trybie ciągłym  lub do wyczerpania alokacji środków w roku 2020.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 16 795 000,00 zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

 

Powrót