# # # # # # A A A

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w nawiązaniu do realizacji Programu priorytetowego informuje i przypomina, że okres kwalifikowalności kosztów, zgodnie z zapisami programu rozpoczął się od 01-06-20219r. , jednak w przypadku składania wniosku do Okręgowych Stacji Chemiczno- Rolniczych należy uwzględnić termin wysiewu, który nie może być późniejszy niż 12 miesięcy od daty zakupu środka wapnującego podlegającego refundacji i nie wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku do OSCHR. Termin liczony jest od daty pierwszej faktury na zakup środka wapnującego.

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w  dniu 7 sierpnia 2020 r. został wykorzystany krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej.

Informujemy, że wnioski w ramach Ogólnopolskiego programu przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zostały wstrzymane do 31.12.2020 r. Po określeniu nowego limitu, od 01.01.2021 r. będą realizowane wypłaty środków wg kolejności wpływu wniosków do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, do wyczerpania alokacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

 Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Kalkulator wyliczenia wielkości dofinansowania jest narzędziem pomocniczym do wyliczenia wielkości dotacji.

Poprawność wyliczenia i  wielkość dofinansowania ostatecznie zostanie zweryfikowana przez Fundusz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 1. Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Poznaniu – tel. 61 868 97 51
 2. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gorzowie – tel. 95 720 30 20
 3. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy – tel. 52 322 32 46
 4. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Szczecinie – tel. 91 422 48 68

Załączniki do pobrania poniżej:

Powrót